Wykonujemy pełny zakres usług geodezyjnych dla osób prywatnych, firm, jednostek budżetowych, samorządów. Zatrudniamy pracowników o wysokich kwalifikacjach, posiadających uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych prac w dziedzinie geodezji i kartografii.

Dysponujemy nowoczesnym sprzętem pomiarowym i komputerowym, co w połączeniu z bogatym doświadczeniem zdobytym podczas realizacji wielu złożonych projektów daje gwarancję profesjonalnej realizacji zleconych usług.

Nasza oferta obejmuje:

  • geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe i opracowanie map

  • opracowania z zakresu regulacji stanów prawnych, podziały nieruchomości, rozgraniczenia i ustalenia przebiegu granic, wznowienia i stabilizację punktów granicznych, dokumentacje do zwrotu wywłaszczonych nieruchomości, badania ksiąg wieczystych

  • geodezyjną obsługę inwestycji, tyczenie budynków, budowli oraz tras projektowanych sieci uzbrojenia podziemnego terenu, niwelacje terenu

  • geodezyjne pomiary inwentaryzacyjne (powykonawcze) budynków i budowli, inwentaryzację powykonawczą sieci uzbrojenia podziemnego terenu, przyłączy domowych, studni, przydomowych oczyszczalni ścieków itp.